Apotheke, R. (2018). Editorial. Revista Apotheke, 4(2). https://doi.org/10.5965/24471267422018006